TẠP CHÍ KHOA HỌC

ĐÃ XUẤT BẢN

 

+    NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Lê Thông)

+   THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHỢ NỔI CÁI RĂNG - THÀNH PHỐ CẦN THƠ  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Đào Ngọc Cảnh)

+    DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA GALAPAGOS VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    SỰ CẦN THIẾT PHẢI KHÔI PHỤC LẠI CHỢ NỔI NGÃ BẢY VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    Bước đầu tìm hiểu du lịch chợ nổi vùng đồng bằng Sông Cửu Long  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+   ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU DU LỊCH GÁO GIỒNG, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ ĐỜI SỐNG CƯ DÂN THƯƠNG HỒ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  _  (Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh và Lê Thị Tố Quyên)

+    BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA LỄ HỘI ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KINH Ở TỈNH SÓC TRĂNG  _  (Đào Ngọc Cảnh và Huỳnh Văn Đà)

+   NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TỈNH KIÊN GIANG  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DU LỊCH CHỢ NỔI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ VÙNG PHỤ CẬN  _  (Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh và Nguyễn Thị Huỳnh Phượng)

+    ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TỈNH AN GIANG  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Cao Mỹ Khanh)

+    TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG THEO CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS  _  (Đào Ngọc Cảnh)

+   NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Trương Thị Kim Thủy)

+   NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ  _  (Phan Thị Dang và Đào Ngọc Cảnh)

+    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH MIỆT VƯỜN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    The Cultural Impact of Tourism Development in a Dong Hoa Hiep Local Community, Cai Be District, Vietnam  _  (Le Thi To Quyen & Pinraj Khanjanusthiti)

+    KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  _  (Phan Thị Dang)

+    THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH) TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  _  (Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Mai Quốc Việt và Lý Mỹ Tiên)

Nguyễn Thị Bé Ba, Nguyễn Kim Hồng (2011), An Ninh Lương Thực Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, số 32 (66)

+ Nguyễn Thị Bé Ba, Nguyễn Kim Hồng, Đào Ngọc Cảnh (2016), Phân tích ảnh hưởng thu nhập đến ANLT ở ĐBSCL. Kỷ yếu Hội thảo khoa học học viên cao học và Nghiên cứu sinh. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nguyễn Thị Bé Ba, Nguyễn Kim Hồng, Đào Ngọc Cảnh (2015), Ảnh hưởng biến động giá lương thực đến ANLT vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo khoa học học viên cao học và Nghiên cứu sinh. Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nguyễn Thị Bé Ba, Nguyễn Thị Cẩm Loan (2017), Các nhân tố ảnh hưởng đến an ninh lương thực cấp hộ gia đình vùng Đồng Bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Đại học Trà Vinh.

Số lượt truy cập

1531653
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
73
787
2599
1531653