Để thực hiện tốt Kế hoạch Tự đánh giá Chương trình Đào tạo Đại học ngành Văn học, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ công bố công khai Dự thảo Báo cáo Tự đánh giá đến các bên liên quan trong và ngoài Trường Đại học Cần Thơ. Việc công khai Dự thảo Báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận Báo cáo Tự đánh giá một cách chính thức và giúp Hội đồng Tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá, sẵn sàng cho việc kiểm định chất lượng trong thời gian sắp tới.

 

1. Thư ngỏ

2. Nội dung Báo cáo Tự đánh giá CTĐT ngành Văn học

3. Phiếu góp ý