1.    Phạm vi công nhận điểm miển(điểm M)

Sinh viên (SV) nhận điểm M khi có:

   -    Chứng chỉ A Ngoại ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cấp: miễn học các học phần Ngoại ngữ căn bản 1, 2, 3.

   -    Chứng chỉ Tin học ứng dụng do Trung tâm Điện tử- Tin học của ĐHCT cấp:

         +    Tin học văn phòng -> miễn học các học phần Tin học căn bản, TT. Tin học căn bản.

         +    Chứng chỉ Tin học (Access) miễn học các học phần Microsoft Access, TT. Microsoft Access.         

   -    Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng/Giáo dục thể chất do các cơ sở đào tạo khác cấp: miễn học học phần Giáo dục Quốc phòng /Giáo dục thể chất.

Sinh viên được bảo lưu kết quả học phần khi đã tích lũy học phần đó ở Trường Đại học Cần Thơ hoặc trường đại học khác. 

2.    Quy trình

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Thực hiện

1.

Làm hồ sơ nộp cho Cố vấn học tập (CVHT)

Trước tuần 15 của học kỳ.

SV

2.

Kiểm tra, lập danh sách, gửi thư ký Bộ môn.

Trước tuần 15 của học kỳ.

CVHT

3.

Kiểm tra, lập danh sách điểm M của Bộ môn và gửi về Văn phòng khoa.

Tuần 15 của học kỳ.

Thư ký Bộ môn

 Ghi chú:

1.    Hồ sơ SV xin xét điểm M/bảo lưu học phần gồm:

   -    Đơn xin công nhận điểm M (theo mẫu)

   -    Bản chính và bản photo Chứng chỉ hoặc kết quả học tập (không cần công chứng) để đối chiếu.

2.   Trường hợp xét bảo lưu học phần: khi SV đã tích lũy học phần trong quá trình học tập ở một cơ sở đào tạo khác, đơn vị quản lý ngành dựa vào đơn xin bảo lưu kết quả học phần trao đổi với đơn vị quản lý học phần mà SV xin bảo lưu để có được quyết định phù hợp (chú ý xem xét sự chuyển đổi khối lượng giữa đơn vị học trình và tín chỉ).

Số lượt truy cập

1798035
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
46
3054
46
1798035