Tên lớp Cố vấn học tập Sĩ số hiện có Khối Khóa học  Liên hệ
XH15W8A1 TS Nguyễn Trọng Nhân 35 XH15W8A 2015  01697272801
XH15W8A2 PGS. TS Đào Ngọc Cảnh 38 XH15W8A 2015  0918755808
XH16W8A1 Ths Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 53 XH16W8A 2016  0939432050
XH16W8A2 Ths Lê Thị Tố Quyên 42 XH16W8A 2016  01232743434
XH17W8A1 Ths Nguyễn Mai Quốc Việt 51 XH17W8A 2017  0977210954
XH17W8A2 Ths Lý Mỷ Tiên 51 XH17W8A 2017  0983979440
XH18W8A1 Ths Trương Thị Kim Thủy 73 XH18W8A 2018  0985761481
XH18W8A2 Ths Cao Mỹ Khanh 65 XH18W8A 2018 0978883283 
XH19W8A1 TS. Nguyễn Thị Bé Ba 70 XH19W8A 2019 0908131713
XH19W8A2 PGS. TS Đào Ngọc Cảnh 70 XH19W8A 2019 0918755808
XH19W8A3 TS. Huỳnh Văn Đà 69 XH19W8A 2019 0919233876
XH20W8A1 TS. Nguyễn Trọng Nhân 66 XH20W8A 2020 0397272801
XH20W8A2 Ths Nguyễn Thị Huỳnh Phượng 65 XH20W8A 2020 0939432050
XH20W8A3 Ths Lê Thị Tố Quyên 65 XH20W8A 2020 0832743434

--

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------------------------------
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

--