TẠP CHÍ KHOA HỌC

ĐÃ XUẤT BẢN

 

+    NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM TỈNH ĐỒNG THÁP  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Lê Thông)

+   THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CHỢ NỔI CÁI RĂNG - THÀNH PHỐ CẦN THƠ  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Đào Ngọc Cảnh)

+    DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN QUỐC GIA GALAPAGOS VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    SỰ CẦN THIẾT PHẢI KHÔI PHỤC LẠI CHỢ NỔI NGÃ BẢY VÀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC TRONG DU LỊCH  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    Bước đầu tìm hiểu du lịch chợ nổi vùng đồng bằng Sông Cửu Long  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+   ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH VỀ DU LỊCH SINH THÁI Ở KHU DU LỊCH GÁO GIỒNG, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    KẾT QUẢ KHẢO SÁT BƯỚC ĐẦU VỀ ĐỜI SỐNG CƯ DÂN THƯƠNG HỒ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  _  (Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh và Lê Thị Tố Quyên)

+    BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA LỄ HỘI ĐÌNH TRONG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KINH Ở TỈNH SÓC TRĂNG  _  (Đào Ngọc Cảnh và Huỳnh Văn Đà)

+   NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TỈNH KIÊN GIANG  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐỐI VỚI DU LỊCH CHỢ NỔI Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ VÙNG PHỤ CẬN  _  (Nguyễn Trọng Nhân, Đào Ngọc Cảnh và Nguyễn Thị Huỳnh Phượng)

+    ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TỈNH AN GIANG  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Cao Mỹ Khanh)

+    TỔ CHỨC LÃNH THỔ DU LỊCH TỈNH KIÊN GIANG THEO CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS  _  (Đào Ngọc Cảnh)

+   NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  _  (Nguyễn Trọng Nhân và Trương Thị Kim Thủy)

+   NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI KHU BẢO VỆ CẢNH QUAN RỪNG TRÀM TRÀ SƯ  _  (Phan Thị Dang và Đào Ngọc Cảnh)

+    ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DU LỊCH MIỆT VƯỜN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  _  (Nguyễn Trọng Nhân)

+    The Cultural Impact of Tourism Development in a Dong Hoa Hiep Local Community, Cai Be District, Vietnam  _  (Le Thi To Quyen & Pinraj Khanjanusthiti)

+    KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA TẠI MỘT SỐ ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  _  (Phan Thị Dang)

+    THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC (HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH) TỐT NGHIỆP TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  _  (Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Mai Quốc Việt và Lý Mỹ Tiên)

--

School Of Social Sciences And Humanities

---------------------------------------------------------

Campus II, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam
TEL: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

--