Tiểu ban khoa học xã hội và nhân văn Xét duyệt đề tài nckh sinh viên năm 2016

admin

Wed, 27/04/2016 03:00:00 pm

Ngày 22/4/2016, Tiểu ban KHXH&NV thuộc Hội đồng Khoa học Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức xét duyệt đề tài SV NCKH năm 2016. Hội đồng Tiểu ban gồm có 7 thành viên do TS. Thái Công Dân làm chủ tịch, TS. Trần Thị Phụng Hà làm thư ký.

 

Hội đồng Tiểu ban đã lần lượt nghe 13/14 sinh viên chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh đề tài NCKH (có 01 chủ nhiệm đề tài vắng mặt không tham gia báo cáo). Các thành viên Hội đồng Tiểu ban đã nêu những câu hỏi và ý kiến nhận xét để làm rõ vấn đề của các đề tài nghiên cứu. Sau đó, Hội đồng đã chấm điểm và lập biên bản gửi về Phòng Quản lý Khoa học để trình Hội đồng Khoa học Trường.

 

Nhìn chung, năm nay sinh viên có sự đầu tư khá tốt cho bản thuyết minh đề tài NCKH và trình bày trôi chảy về đề tài của mình trước Hội đồng. Tuy nhiên, một số đề tài có phạm vi và đối tượng nghiên cứu quá rộng, tên đề tài còn chung chung hoặc giữa tên đề tài với nội dung nghiên cứu chưa phù hợp. Cá biệt có trường hợp viết bản thuyết minh không theo mẫu quy định, bố cục thiếu logic, v.v... Vì vậy, sinh viên cần quan tâm hơn đến các hướng dẫn về NCKH, tranh thủ sự giúp đỡ của GV hướng dẫn đề tài để chất lượng đề tài ngày càng được nâng cao.