Thông báo nộp hồ sơ trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

admin

Mon, 13/02/2017 12:00:00 am

1/ THÔNG BÁO v/v nộp hồ sơ trợ cấp xã hội: Sinh viên nộp hồ sơ Trợ cấp xã hội trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 27/02/2017 đến ngày 10/03/2017

CLICK XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO


2/ THÔNG BÁO v/v nộp hồ sơ MIỄN, GIẢM học phí: Sinh viên nộp hồ sơ Miễn, giảm học phí trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 13/02/2017 đến 24/02/2017

CLICK XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO