Hội nghị BCH Đoàn Khoa mở rộng

admin

Wed, 08/04/2015 03:58:31 pm

Thời gian: 13h30 Chủ Nhật, ngày 19/4/2015.

Địa điểm: Hội trường Khoa KHXH & NV.

Nội dung:

- Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nửa đầu NK 2014-2016.

- Thông qua phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nửa sau NK 2014-2016.

- Công bố danh sách nhân sự BCH ĐK nửa sau NK 2014-2016.

Thành phần tham dự: Đại diện BTV Đoàn trường, đại diện Đảng ủy Khoa, BCH ĐK NK 2014-2016, đại diện BCH các chi đoàn.