THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN

admin

Thu, 08/09/2016 12:00:00 am

       Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học của Bộ môn Ngữ văn vào tháng 11 năm 2015 (đã thông báo) và tình hình thực tế tham luận gửi đến Bộ môn, nay Bộ môn Ngữ văn thống nhất tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên Ngữ văn lần thứ 2 - 2016. Kế hoạch cụ thể:

       - Thời gian nhận tham luận: từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2016.

       - Thời gian tổ chức: từ 20 đến 30 tháng 10 năm 2016.

       - Quy định về quy cách trình bày tham luận gửi Hội nghị:

       + Soạn thảo văn bản Word, font: Time New Roman, cỡ chữ 13.

       + Dung lượng: từ 4 - 8 trang A4, chừa lề tự động.

       + Trình bày theo thể thức bài báo khoa học gồm: tóm tắt, nội dung bài viết (có thể đặt mục) và tài liệu tham khảo.

       Tài liệu tham khảo sắp xếp theo ABC tên tác giả, thứ tự như sau:

       Số thứ tự. Tên tác giả (năm xuất bản), Tên tác phẩm, nhà xuất bản, nơi xuất bản. Ví dụ:

      1. Trần Đình Sử (2005), Thi pháp văn học trung đại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

       Tham luận gửi về địa chỉ: tdtu@ctu.edu.vn, cc: ltdha@ctu.edu.vn

       Ghi chú:

       - Những tham luận có đăng ký trước, vui lòng gửi cán bộ đã phân công xem trước khi gửi về Bộ môn.

       - Bộ môn không nhận những tham luận format sai quy định.

       Bộ môn Ngữ văn trân trọng thông báo.