BAN CHỦ NHIỆM KHOA

admin

Thứ sáu, 21/1/2015 22:07 GMT+7

1. Trưởng Khoa: TS. Thái Công Dân

Phụ trách chung, công tác tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế.

Email: tcdan@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292.3.872.012

 

2. Phó Trưởng Khoa: TS. Đào Ngọc Cảnh

Bí thư Đảng ủy Khoa, phụ trách NCKH, công tác Đoàn thể, công tác Sinh viên.

Email: dnc@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292.3.872.015

 

3. Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Kim Châu

Phụ trách Đào tạo Đại học, sau Đại học, quản trị Thiết bị.

Email: nkchau@ctu.edu.vn

Điện thoại: 0292.3.872.014