DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA KHXH & NV
Nhiệm kỳ 2016 - 2018

ẢNH ĐẠI DIỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

SĐT

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

Lê Thị Tố Quyên

Bí thư

lttquyen @ctu.edu.vn

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Huỳnh Thị Thanh Hường

Phó BT

htthanhhuong@ctu.edu.vn

Phụ trách công tác kiểm tra, tổ chức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Thạch Thị Thu Phụng

Phó BT

phungb1409712@student.ctu.edu.vn

Phụ trách công tác phong trào sinh viên, thông tin, hỗ trợ sinh viên.

Nguyễn Thị Kiều Oanh

UV BTV

kieuoanh@ctu.edu.vn

Phụ trách thu chi, công tác học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động học thuật

Trần Minh Tâm

UV BTV

tamb1301817@student.ctu.edu.vn

0943443461

- Phụ trách các hoạt động tình nguyện (phụ trách đội văn nghệ khoa)

Huỳnh Thị Mỹ Phương

UV BCH

phuongb1410078@student.ctu.edu.vn

Trưởng tiểu ban phát triển Đoàn - Đảng, phụ trách công tác đoàn phí và quản lý chung công tác tiểu ban

Hồ Ngọc Thanh Phương

UV BCH

phuongb1410174@student.ctu.edu.vn

Phụ trách công tác báo cáo, lưu các sự kiện, thư ký

Trần Thị Kim Ngân

UV BCH

nganb1410113@student.ctu.edu.vn

Văn thư, lưu trữ

Nguyễn Thiên Lý

UV BCH

lyb1508076@student.ctu.edu.vn

Trưởng tiểu ban phong trào , phụ trách công tác thể thao của Đoàn khoa

Lư Minh Đăng

UV BCH

dangb1506181@student.ctu.edu.vn

Phụ trách công tác thể thao và các hoạt động hậu cần của Đoàn khoa

Lê Vũ Thanh

UV BCH

thanhb1506223@student.ctu.edu.vn

Phụ trách các hoạt động giao lưu, vận động tài trợ

Trần Thị Mỹ Anh

UV BCH

anhb1410049@student.ctu.edu.vn

 

Trưởng tiểu ban nhân sự - lưu trữ - Thông tin

Phan Mễ Thụy

UV BCH

thuyb1506235@student.ctu.edu.vn

 

 

Lưu Yến Nhi

UV BCH

nhib1508282@student.ctu.edu.vn

 

 

Phạm Thị Mỹ Ngọc

UV BCH

ngocb1508197@student.ctu.edu.vn

Quản lý văn phòng, thiết bị

 

Khoa Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

Designed by THAO VO

Email: vvthao@ctu.edu.vn